8
tammi
2016
6

Vakautta ja harkintaa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uuden­vuo­den­puhe oli erinomainen.

Erityisesti pidin sen ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­sesta osiosta. Niinistö korosti tarvetta edistää vakautta Suomen lähialueilla.

Tähän liittyen hän ehdotti, että Ruotsi ja Suomi pyrkisivät yhdessä ”edistämään yhteis­työ­va­raista turval­li­suutta, johon sisältyy myös pyrkimys luottamusta herättävien toimien kehittämiseen”.

Niinistö ei täsmentänyt, mitä hän ”luottamusta herättävillä toimilla” tarkoitti. Ainakin se pitää sisällään sen aktiivisen vakaus­po­li­tiikan, josta hän jo vuosi sitten puhui.

Niinistön puhe tuo mieleen ne luottamusta ja turval­li­suutta lisäävät (LTL) toimenpiteet, joilla kylmän sodan kaudella pyrittiin liennyttämään sotilaallista vastak­kai­na­set­telua. Kun sotilaallinen toiminta on viime aikoina kasvanut Itämeren alueella, niillekin voisi olla taas käyttöä.

LTL-toimen­pi­teistä neuvo­tel­ta­essa ja niitä toteu­tet­ta­essa voitaisiin vahvistaa luottamusta Itämeren alueen valtioiden kesken. Sotilaallinen toiminta Itämeren alueella voisi vähentyä ja turvallisuus vahvistua.

Nykyinen lainsäädäntö sallii kaiken sen, mikä on tarpeen soti­laal­li­sesti liit­tou­tu­mat­to­malle maalle.

Toivottavasti presidentti Niinistön maltillisuus heijastuu myös keskusteluun Suomen omasta turvallisuus- ja puolus­tus­po­li­tii­kasta.

Alkuvuodesta odotetaan työryhmän ehdotuksia lainsäädännön muuttamiseksi siten, että suomalaisia joukkoja voitaisiin käyttää myös ulkomailla. Lain muuttamista on perusteltu sillä, että Suomella tulisi olla valmius EU:n ”turva­ta­kuu­lau­sek­keen” täytän­töön­pa­ne­mi­seen.

Perustelu on harhaan­joh­tava. EU-mailla ei ole keskinäisiä turvatakuita. Avunan­to­ar­tikla ei velvoita sotilaallisen avun antamiseen toiselle jäsenmaalle.

Lain muuttamista ei edellytä myöskään yhteistyö Ruotsin kanssa.

Kummankin maan tulee hoitaa itse omien maa- ja vesi­a­lu­ei­densa ja ilmatilansa valvonta. Yhteistyötä tulee tietysti harjoittaa.

Työryhmän ehdotukset on harkittava huolellisesti. Nykyinen lainsäädäntö sallii kaiken sen, mikä on tarpeen soti­laal­li­sesti liit­tou­tu­mat­to­malle maalle.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Syntyykö Suomeen presidentin vaihtuessa perustuslaillinen kriisi?
Hyviä ja huonoja uutisia
Ei kuolemanpelosta pidä itsemurhaa tehdä
Oppositio mukaan UTVA:n toimintaan