30
marras
2016
16

Kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä on muutettava

Perustuslakivaliokunta päätti, että se ei laadi mietintöä kansalaisaloitteesta kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa. Aloite ei siis tule täysistuntokäsittelyyn, jossa kansanedustajat olisivat keskustelleet aloitteesta ja äänestäneet siitä.

Alusta pitäen oli nähtävissä, että eduskunnan enemmistö oli haluton käsittelemään aloitetta ja ottamaan siihen kantaa. Aluksi tarkoitus oli, että aloitetta käsiteltäisiin vain perustuslakivaliokunnassa. Pyynnöstämme puhemiesneuvosto kuitenkin päätti, että talousvaliokunnan olisi annettava siitä lausunto.

Talousvaliokunta ei järjestänyt julkista kuulemistilaisuutta. Suljettuun kokoukseen kutsuttujen asiantuntijoiden joukossa oli minun lisäkseni muitakin euroeron kannattajia. Heidän kannanottojaan ei kuitenkaan otettu lainkaan huomioon valiokunnan laatimassa lausunnossa (Blogi 16.6.).

Talousvaliokuntaa johtaa Perussuomalaisia edustava Kaj Turunen, joka ilmoitti ennen eduskuntavaaleja Ylen vaalikoneessa olevansa täysin samaa mieltä siitä, että Suomen olisi parempi olla euroalueen ulkopuolella.

Turunen perusteli kantaansa näin:

”Ruotsi teki viisaasti jäädessään eurojärjestelmän ulkopuolelle. Eurojärjestelmään kuuluu yhteisvastuu toisten veloista. Tärkeimmät kilpailijamaat viennissä ovat Ruotsi ja Saksa. Saksa hyötyy eurosta, Suomelle euro on taas liian vahva valuutta. Ruotsi hyötyy omasta valuutasta.”

Perustuslakivaliokunta järjesti julkisen kuulemistilaisuuden, johon se ei kutsunut minun lisäkseni kuultavaksi yhtään kansanäänestyksen tai euroeron kannattajaa. Kuulemistilaisuus on katsottavissa verkkosivulta klikkaamalla tätä.

Myöhemmin valiokunta jatkoi asiantuntijakuulemista suljetussa kokouksessaan, johon kutsuttiin vain professori Tuomas Ojanen. Aloitteen tekijöille ei annettu mahdollisuutta ehdottaa asiantuntijoita valiokunnan kuultaviksi.

Valiokuntaneuvos Matti Marttunen esitteli mietintöluonnoksen perustuslakivaliokunnalle 13. lokakuuta. Valiokunta aloitti yleiskeskustelun, jota jatkettiin vasta marraskuun lopulla. Marraskuun 25. päivänä valiokunta päätti, että se ei laadikaan mietintöä. (Blogi 25.11 ja blogi 26.11)

Valiokunta esitti menettelylleen kaksi perustelua. Ensiksikin se katsoi, että aloitetta ei voitaisi käsitellä, koska se koski tosiasiassa Suomen kansainvälistä sopimusvelvoitetta. Tämä on hämmästyttävä väite. Oikeusministeriö oli hyväksynyt aloitteen ja se oli otettu ministeriön verkkosivulle allekirjoittamista varten.

Julkisessa kuulemistilaisuudessa saman väitteen esitti oikeustieteen tohtori Janne Salminen. Muut asiantuntijat eivät tähän yhtyneet. Oikeusministeriötä edustanut lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri ja professori Mikael Hidén nimenomaisesti torjuivat Salmisen tulkinnan. Loppupuheenvuorossaan Salminen itsekin perääntyi. Nämä puheenvuorot ovat kuultavissa ja katsottavissa videotallenteesta.

Pääperusteeksi kuitenkin esitettiin se, että aloite oli valiokunnan mielestä huonosti valmisteltu. Valiokunta arvosteli sitä, että aloite ei sisällä sellaista ”yksiselitteistä ehdotusta kansanäänestyksen toimeenpanosta äänestysvaihtoehtoineen, joka voisi toimia perustana eduskunnan täysistuntokäsittelylle ilman perusteellista valtioneuvostossa tapahtuvaa valmistelua”. Tämä on käsittämätön väite. Kysymyksessähän on nimenomaan toivomusaloite, joka tähtää siihen, että eduskunta kehottaisi valtioneuvostoa ryhtymään toimenpiteisiin kansanäänestystä koskevan lain valmistelemiseksi.

Perussuomalaisten kansanedustajien käyttäytyminen minua erityisesti hämmästyttää.

Kansalaisaloitteen allekirjoitti neljä Perussuomalaisten kansanedustajaa: Laura Huhtasaari, Pirkko Mattila, Jani Mäkelä ja Vesa-Matti Saarakkala. Sekä puheenjohtaja Timo Soini ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho ilmoittivat minulle, että he antavat omille kansanedustajilleen vapaat kädet kansalaisaloitetta käsiteltäessä.

Talousvaliokunnan yksimielinen kielteinen lausunto valmisteltiin Perussuomalaisten kansanedustajan Kaj Turusen johdolla. Perustuslakivaliokunnassa oli mukana kolme Perussuomalaisten edustajaa: Simon Elo, Kimmo Kivelä ja Leena Meri. Heistä Elo ja Kivelä ilmoittivat Ylen vaalikoneessa Kaj Turusen tapaan yhtyvänsä täysin siihen väitteeseen, että Suomen olisi parempi olla euroalueen ulkopuolella.

Minulle kerrotun mukaan nimenomaan perustuslakivalokunnan Perussuomalaiset jäsenet olivat vaatineet, että mietintöä ei laadita eikä aloitetta viedä täysistunnossa keskusteltavaksi ja päätettäväksi.

Perustuslakivaliokunnan päätös ja sen perustelut luovat vaarallisen ennakkotapauksen kansalaisaloitteiden tulevia käsittelyjä ajatellen. Aloiteoikeutta saatetaan rajoittaa mielivaltaisella lain tulkinnalla. Niinpä lakialoitteita voitaisiin torjua vain viittaamalla niiden kehnoon valmisteluun. Toivomusaloitteelta taas saatettaisiin vaatia lakitasoista täsmällisyyttä.

Kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä on muutettava siten, että eduskunnan on otettava kantaa niissä esitettyihin asioihin. Ehkäpä tämä kysymys saataisiin esille ja julkiseen keskusteluun, jos lainsäädännön muuttamisesta tehtäisiin kansalaisaloite. Lähetän blogini tiedoksi Avoin ministeriö ry:lle, joka saattaisi panna kansalaisaloitteen vireille.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Milloinkahan Sailas ja Virtanen ryhtyvät kannattamaan Suomen euroeroa?
EuroThinkTankin raportti antaa tukea Suomen euroeron toteuttamiselle
Onko komissiolla B-suunnitelmaa TTIP-sopimuksen kariutumisen varalle?
Keskustelu Suomen EU-erosta vie harhaan