27
helmi
2024
57

Kannattajakorttien katoamista pyritään selvittämään

Vuoden 2024 presidentinvaaleihin valmistauduttaessa Suomen linja ry teki valitsijayhdistykseni puolesta Posti Oyj:n kanssa vastauslähetyssopimuksen, jonka kautta yhdistykseen saattoi liittyä lähettämällä kannattajakortin ilman postimaksua.

Loppuvaiheessa Postin järjestelmästä katosi suuri määrä vastauslähetyksiä ja kannattajakortteja.

Olen jättänyt Suomen linja ry:n puolesta Liikenne- ja viestintävirastolle kannekirjeen, jossa pyydetään, että virasto Postilain 54§:n, 75§:n ja 79§:n nojalla velvoittaisi Posti Oyj:n tekemään kaiken mahdollisen selvittääkseen vastauslähetysten katoamisen. Lisäksi pyydetään, että Posti Oyj velvoitetaan antamaan välittömästi Suomen linja ry:lle kaikki sen pyytämät vastauslähetysten katoamiseen liittyvät tiedot.

Olemme kiirehtineet kanteen käsittelyä sillä, että Posti Oyj:n menettelyjen vuoksi asioiden selvittäminen on jo kohtuuttomasti viivästynyt.

Alla Liikenne- ja viestintävirastolle jätetty kirje:

Liikenne- ja viestintävirastolle

Asia: Posti Oyj:n velvoittaminen korjaamaan ne virheet ja laiminlyönnit, joihin se on syyllistynyt asiakastaan Suomen linja ry:tä kohtaan.

Postilain 54§:n mukaan Posti Oyj:llä oli velvollisuus toimittaa Suomen linja ry:lle osoitetut kirjeet ja postipaketit sen kanssa sovittuun osoitteeseen. Tämän velvollisuutensa Posti Oyj on laiminlyönyt siten, että suuri määrä lähetyksiä on kadonnut. Se on myös kieltäytynyt selvittämästä lähetysten katoamista, eikä ole edes antanut asiakkaalle sen pyytämiä lähetysten häviämiseen liittyneitä tietoja.

Postilain 75§: ”Jos postiyritys tai muu palvelun tarjoaja rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka rajat ylittävistä pakettipalveluista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/644, Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa huomautuksen tai velvoittaa yrityksen korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä.”

Postilain 79§: ”Jos postiyritys tai henkilö, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, katsoo, että joku toimii tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, postiyritys tai edellä tarkoitettu henkilö voi saattaa asian Liikenne- ja viestintäviraston päätettäväksi.”

                                                                 x  x  x

Vuoden 2024 presidentinvaaleihin liittyen Suomen linja ry solmi 6.11.2023 Paavo Väyrysen valitsijayhdistyksen puolesta Posti Oyj:n kanssa vastauslähetyssopimuksen, jonka avulla sen jäseniksi halukkaat saattoivat lähettää kannattajakorttinsa ilman postimaksua.

Aluksi vastauslähetykset sovittiin toimitettaviksi osoitteeseen Pohjantie 34, 94400 Keminmaa. Lähetykset toteutuivat sovitulla tavalla.

Joulukuun 4. päivänä sovittiin osoitteenmuutoksesta, jonka mukaan vastauslähetykset toimitettiin Helsingin Postikeskukseen (Postintaival 9, Portti 2), mistä ne saatettiin noutaa.

Osoitteenmuutos oli Postilain 54§:n 2. momentin mukainen.

Aluksi vastauslähetykset tulivat perille muutetun sopimuksen mukaisesti. Oulun ja Kuopion Postikeskukset toimittivat omalta alueeltaan kokoamansa vastauslähetykset Helsingin Postikeskukseen. Pääsääntöisesti ne olivat perillä ja noudettavissa seuraavana aamupäivänä.

Ratkaiseva ajankohta valitsijayhdistyksen ehdokkuutta ajatellen oli 20.12., jolloin viimeistään Helsingin vaalipiirilautakunnalle piti jättää ehdokkuuden tueksi tarvittavat 20 000 kannattajakorttia.

Maanantaina 18.12. perille tuli runsaasti edellisenä perjantaina postitettuja vastauslähetyksiä.

Sitä seuranneena viikonloppuna toteutettiin mittava ilmoituskampanja sekä useimmissa maakuntalehdissä että Iltalehdessä, Ilta-Sanomissa ja Helsingin Sanomissa. Siitä huolimatta 19. ja 20. joulukuuta saapuneiden vastauslähetysten ja kannattajakorttien määrä oli hyvin pieni.

Noina päivinä odotettiin myös 18. ja 19.12. Pohjanranta Oy:n Keminmaalta pikapakettina vastauslähetysosoitteeseen postittamia kannattajakortteja.

Virallisten seurantatietojen mukaan 19.12. postitettu paketti toimitettiin 20.12. klo 11.53 ”vastaanottajalle” Tallinnassa. Myöhemmin kävi ilmi, että samaan aikaan samaan osoitteeseen seurantatietojen mukaan toimitettiin myös kolme muuta pikapakettia.

Tavallisille vastauslähetyksille ei ollut mitään seurantaa. Ne rekisteröitiin, laskettiin ja laskutettiin vasta Helsingin Postikeskuksessa.

Tästä syntyi epäily, että Viroon oli toimitettu pikalähetysten lisäksi myös tuhansia 18. ja 19. joulukuuta postitettuja vastauslähetyksiä. Lisäksi heräsi epäily, että samoin oli käynyt myös 11.12. postitetuille vastauslähetyksille.

Näistä syistä valitsijayhdistys teki 27.12. Keskusrikospoliisille rikosilmoituksen, jossa pyydettiin kiireellisesti selvittämään korttien katoamiseen liittyviä rikosepäilyjä.

Tällä pyrittiin siihen, että rikosepäilyjen vahvistuminen olisi antanut Helsingin vaalipiirilautakunnalle perusteet täydentää ehdokaslistaa.

Siinä vaiheessa ehdokasnumerot oli arvottu, ja valitsijayhdistyksen ehdokkaalle oli tulossa numero 8. Kun hänen ehdokkuutensa ei toteutunut, ehdokaslistan numerojärjestys muiden ehdokkaiden osalta muutettiin

Rikosilmoituksen käsitteleminen siirrettiin Helsingin paikallispoliisille, joka ei ryhtynyt toteuttamaan pyydettyä kiireellistä selvitystehtävää. Sen sijaan laadittiin pintapuolinen muistio, jossa lähinnä Postin antamien virheellisten väitteiden nojalla päädyttiin toteamaan, ettei esiselvityksen aloittamiseen ollut aihetta.

Tämä ratkaisi sen, että valitsijayhdistyksen ehdokas ei voinut olla mukana vaaleissa.

                                                                 x  x  x

Tammikuun 9. päivänä Suomen linja ry lähetti Posti-konsernin toimitusjohtajalle Turkka Kuusistolle kirjeen, jossa pyydettiin selvittämään kannattajakorttien katoamista ja saattamaan epäiltyihin väärinkäytöksiin ja rikoksiin syyllistyneet vastuuseen teoistaan.

Selvityspyynnön mukana oli muistio (Liite 1.), jossa esitettiin perustelut väärinkäytös- ja rikosepäilyille.

Toimitusjohtaja Kuusisto pani selvityksen vireille.

Asiasta käytiin kirjeenvaihtoa Postin tuotantotoiminnasta vastaavan johtajan Mikko Hoikkalan kanssa.

Kun tämä ei tuottanut tulosta, Kuusisto määräsi alaisensa järjestämään 5.2. tapaamisen, jossa vastauslähetysten katoamisesta keskusteltiin. Tapaamisen yhteydessä luovutimme uuden muistion (liite 2.), jossa oli yksityiskohtaisempia tietoja vastauslähetysten katoamisesta.

Tapaamisessa esitimme jälleen epäilyn, että Oulun ja Kuopion Postikeskukset olivat 11., 18. ja 19.12. ohjanneet meille osoitetut lähetykset Helsingin Postikeskuksen asemesta Tallinnaan, missä ne oli hävitetty.

Myöskään 5.2. järjestetyssä tapaamisessa Postin edustajat eivät suostuneet selvittämään lähetysten katoamista. He kieltäytyivät myös antamasta meille lähetysten katoamiseen liittyviä tietoja.

Yritimme saada tietoja vielä viime viikolla, jolloin Postin kanssa oltiin yhteyksissä meille lähetettyjen laskujen maksamisesta.

Tässä yhteydessä meille annettiin ohje, että voisimme selvittää lähetysten katoamista linkin takana olevasta palvelusta. Meille annettiin toinen linkki, jonka kautta voisimme hakea vahingonkorvauksia.

Vastasimme s-postitse, että linkkeihin sisältyvät lomakkeet eivät soveltuneet käytettäviksi meidän tapauksessamme. Pyysimme jälleen vastauksia siihen, mihin osoitteeseen Oulun ja Kuopion Postikeskukset olivat toimittaneet meille postitetut lähetykset.

Meille vastattiin:

”Vastauksina esittämiinne kysymyksiin Posti viittaa helmikuisessa tapaamisessamme esitettyyn selvitykseen.
Kuten olemme aiemmin todenneet, emme katso lisäselvityksille olevan tarvetta.”

Viestinvaihdossa oli mukana toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.

Olemme koonneet viestinvaihdosta Posti Oyj:n edustajien kanssa yhteenvedon, jonka olemme liittäneet tämän kirjeen mukaan (Liite 3.).

                                                                 x  x  x

Postilain 54§:n mukaan Posti Oyj:llä oli velvollisuus toimittaa Suomen linja ry:lle osoitetut kirjeet ja postipaketit meidän kanssamme sovittuun osoitteeseen, aluksi osoitteeseen Pohjantie 34, 94400 Keminmaa ja 4.12. alkaen Helsingin Postikeskukseen (Postintaival 9, Portti 2).

Postin edustajille 9.1. ja 5.2 toimittamamme muistiot ja heidän kanssaan käymämme viestinvaihto osoittavat, että he eivät ole suostuneet selvittämään vastauslähetysten katoamista, eivätkä edes antamaan meille siihen liittyviä oleellisia tietoja.

Edellä esitetyn ja mukaan liittämämme aineiston perusteella esitämme

vaatimuksen, että Liikenne- ja viestintävirasto Postilain 54§:n, 75§:n ja 79§:n nojalla velvoittaa Posti Oyj:n tekemään kaiken mahdollisen selvittääkseen meille postitettujen vastauslähetysten katoamisen. Lisäksi Posti Oyj on velvoitettava antamaan välittömästi Suomen linja ry:lle kaikki meidän pyytämämme vastauslähetysten katoamiseen liittyvät tiedot. 

Tuusulassa 26.2.2024

Suomen linja ry:n puolesta

Paavo Väyrynen

 

[Jälkikäteen lisätty linkit muistioihin:   –  muistio 9.1.2024    – muistio 5.2.2024 ]

Taustatietoa on löydettävissä kirjoittamistani blogikirjoituksista:

https://www.paavovayrynen.fi/2024/02/09/arvoitus-ratkesi-pohjois-ja-ita-suomen-kannattajakortit-lahetettiin-viroon/

https://www.paavovayrynen.fi/2024/02/16/kysymys-suomen-oikeusoppineille-kuinka-oikeusvaltiossamme-saa-oikeutta/