17
kesä
2022
15

Periaateohjelma laaditaan ja tuodaan vuoden 2024 puoluekokoukseen

Suomenmaa on julkaissut viime päivinä juttuja, joissa on kerrottu Lappeenrannan puoluekokouksessa käsitellyistä aloitteista. Yksi niistä oli otsikoitu: ”Brändissämme on valuvika” – Keskusta aikoo tuplata viestintänsä resurssit. Tämän otsikon alle oli sijoitettu myös kaksi ohjelmatyöhön liittynyttä aloitetta.

Puoluehallituksen käsittelyssä brändäystä ja viestinnän resurssien lisäämistä koskevia aloitteita ei puollettu.

Keskustanuorten aloitetta aatteellisesta ja ohjelmatyöstä puollettiin osittain. Kaksikielisen piirin aloite periaateohjelman laatimiseksi esitettiin hylättäväksi.

Aloitevaliokunta päätti puoltaa brändäys- ja viestintäaloitteita.

Kun käsiteltäviksi tulivat ohjelma-aloitteet, käytin puheenvuoron, jossa esitin niiden hyväksymistä myös sen vuoksi, että brändäys- ja viestintäaloitteita oli jo puollettu.

Sanoin, että puolueessa on syytetty kannatuksen romahtamisesta sitä, että politiikkaa ei ole osattu ”sanoittaa” oikein, ei ole tehty riittävää brändäystä, eikä viestintään ole suunnattu riittävästi voimavaroja.

Korostin, että ongelma on ollut politiikan sisällössä. Puolueen aatteellinen ja poliittinen linja on hämärtynyt. Siksi luottamusta äänestäjien keskuudessa on menetetty. Tästä syystä tarvitaan Keskustanuorten esittämää aatteellista ja ohjelmakeskustelua. Tämän vuoksi tarvitaan uusi periaateohjelma.

Ohjelma-aloitteista käytiin hyvä keskustelu. Sen perusteella valiokunta lähes yksimielisesti kannatti niiden hyväksymistä.

Kun aloitteet tulivat sunnuntaina puoluekokouksen käsiteltäviksi, uudelleen valittu puoluejohto ei puuttunut brändäys- ja viestintäaloitteiden käsittelyyn. Ne hyväksyttiin yksimielisesti. Yksimielisesti hyväksyttiin myös Keskustanuorten aloite.

Petri Honkonen nousi koko puoluejohdon puolesta vastustamaan Kaksikielisen piirin aloitetta periaateohjelman laatimiseksi.

Se kaatui epämääräisessä koeäänestyksessä. Kaikki kokousedustajat eivät olleet tietoisia mistä äänestettiin. Ääntenlaskijat eivät edes nähneet suuren kokoussalin perälle.

Kuten Suomenmaan jutussakin kerrotaan, puoluekokous hyväksyi Keskustanuorten aloitteen siitä, että alkiolainen aate on tuotava nykyaikaan ohjelmatyön avulla.

Puoluekokouksen mielestä on tärkeää, että keskustassa aloitetaan laajamittainen aatteellinen keskustelu alkiolaisuudesta 2020-luvun yhteiskunnassa. Tämä tapahtuu laajasti jäsenistöä osallistavalla aatteellisella ohjelmatyöllä, puolue linjaa.”

Kaksikielinen piiri aloitti uuden periaateohjelman valmistelut jo laatiessaan sitä koskevan puoluekokousaloitteen.

Tämä työ jatkuu. Laadimme luonnoksen uudeksi periaateohjelmaksi. Osallistamme tähän aatteelliseen ohjelmatyöhön laajasti puolueen jäsenistöä, kuten puoluekokous Keskustanuorten aloitteen pohjalta edellytti.

Lopullisen luonnoksen periaateohjelmaksi tuomme aloitteen muodossa vuoden 2024 puoluekokouksen käsiteltäväksi.

Alla Keskustan kaksikielisen piirin aloite ja aloitevaliokunnan ehdotus sen hyväksymiseksi.

x x x

36. Keskustan kaksikielinen piiri (Centerns distrikt): Keskustalle uusi periaateohjelma

Keskustan kaksikielinen piiri (Keskustan piiri – Centerns distrikt r.f.) päätti syyskokouksessaan ehdottaa, että Keskustalle laaditaan uusi periaateohjelma.

Ehdotimme, että uusi periaateohjelma olisi hyväksytty jo ensi kesän puoluekokouksessa. Tämä olisi ollut mahdollista, jos ohjelmatyössä olisi keskitytty keskeisiin periaatteisiin.

Kun ohjelman uudistaminen ei ollut mahdollista näin nopealla aikataululla, Keskustan piiri jättää tämän kannanottonsa aloitteena puoluekokoukselle.

Esitämme, että uusi ohjelma hyväksyttäisiin vuoden 2024 puoluekokouksessa. Valmistelut olisi käynnistettävä välittömästi.

Keskustan piiri on jo aloittanut oman työnsä periaateohjelman uudistamiseksi.

Piiri perusteli ehdotustaan sillä, että yhteiskunnalliset olosuhteet ovat viime vuosina syvällisesti muuttuneet, ja tämä muutos jatkuu edelleen.

Meneillään oleva pandemia ja kansainvälinen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka vaikuttavat ajatteluun ja toimintaan. Globalisaatio ja digitalisaatio muokkaavat yhteiskuntia. On käynnistynyt uusi teollinen vallankumous, joka synnyttää mittavia uusia haasteita.

Kokonaan uutena haasteena on Euroopan turvallisuustilanteen syvälle käyvä muutos.

Alkiolaiseen ihmisyysaatteeseen perustuva hajautettu, tasa-arvoinen ja luonnonmukainen sivistysyhteiskunta on kestävä ratkaisu Suomen ja koko ihmiskunnan kohtaamien ongelmien ratkaisemiseen.

On luovuttava materialistisiin arvoihin perustuvasta kulutuskulttuurista ja nojauduttava henkisiin, hengellisiin ja yhteisöllisiin arvoihin.

Ihmisen talous tulee perustaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Uusiutumattomia luonnonvaroja on säästettävä ja kierrätettävä. Luontoa on suojeltava saastumiselta, ja sen monimuotoisuus on turvattava. On huolehdittava maaseudun ja maakuntien elinvoimasta.

Nykyisen Keskustan periaateohjelman on sanottu olevan kannanotto aikamme suuriin haasteisiin.

Ohjelma on ilmiöpohjainen. Tarkastelukohteeksi on otettu kirjoittamishetkellä ihmisiä ja yhteiskuntaa puhuttaneita asioita, joihin on muodostettu kanta. Siinä ei ole niinkään tarkasteltu periaatteita tai aatetta.

Periaateohjelman tulee kuitenkin pitää sisällään enemmän kuin kannanottoja yksittäisiin asioihin. Sen tulee ilmaista liikkeen henkeä, tarkoitusta, olemusta, arvomaailmaa ja keskeisiä tavoitteita.

Hyvä periaateohjelma ilmaisee puolueen ihmiskäsityksen, käsityksen hyvästä elämästä ja yhteiskunnasta, maailmankuvan ja perusarvot.

Keskustan osalta jo uuden periaateohjelman valmistelutyö tarjoaa kestävää pohjaa puolueen valmistautumiselle vuoden 2023 eduskuntavaaleihin ja osallistumiselle niiden jälkeen käytäviin hallitusneuvotteluihin.

Tätä kautta voidaan kasvattaa kansan luottamusta Keskustaan ja siihen, että meidän vaalivoittomme kautta toteutuu muutos parempaan, kohti tasa-arvoista, hajautettua ja luonnonmukaista sivistysyhteiskuntaa.

Aloitevaliokunnan ehdotus:

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa on esitetty painavat perustelut uuden periaateohjelman laatimiseksi ja sen hyväksymiseksi jo vuoden 2024 puoluekokouksessa.

Keskustan uuden periaateohjelman valmistelutyö on aloitettava välittömästi siitäkin syystä, että sen yhteydessä käytävä aatteellinen keskustelu voi edistää puolueen menestymistä vuoden 2023 eduskuntavaaleissa. Tähän aatteelliseen ohjelmatyöhön on saatava mukaan laajasti puolueen jäsenistö, kuten (Keskustanuorten) aloitteessa 35 esitetään.”