26
tammi
2019
13

Eduskunnan oikeusasiamiehelle

Pyydän kunnioittavasti, että oikeusasiamies selvittää, ovatko julkista tehtävää hoitavat Oy Yleisradio Ab:n hallintoneuvoston jäsenet toimineet lain vastaisesti tehdessään päätöksen puolueiden osallistumisesta vaaliohjelmiin.

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 1§:ssä säädetään, että oikeusasiamiehen valvottavilla tarkoitetaan perustuslain 109 §:n 1 momentin mukaisesti tuomioistuimia ja muita viranomaisia sekä virkamiehiä, julkisyhteisön työntekijöitä ja muitakin julkista tehtävää hoitavia.

Oy Yleisradio Ab:n hallintoneuvoston jäsenet hoitavat julkista tehtävää.

Lähetin 18.1.2019 Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtajalle Jouko Jokiselle kirjeen:

”Yle arpoi aamu-tv:n lähetyksessä 12.12.2018 eduskuntapuolueiden kesken niiden puheenjohtajien puhe- ja vaalitenttipäivät. Seitsemän tähden liike merkittiin puoluerekisteriin 21.12.2018, jolloin siitä tuli samalla eduskuntapuolue.

Seitsemän tähden liike rp on muodollisesti samassa asemassa kuin Sininen tulevaisuus, jolla ei ole viime eduskuntavaaleissa valittuja kansanedustajia ja joka on merkitty puoluerekisteriin kesken vaalikauden.

Pyydämme kunnioittavasti, että Seitsemän tähden liike rp:lle osoitetaan mahdollisimman pian oma puoluepäivä.”

Jokinen vastasi 22.1.2019:

”Mainitsemanne arvonta tehtiin eduskuntavaaleja ja Yleisradion erityisiä vaaliohjelmia koskevan hallintoneuvoston tekemän päätöksen perusteella. Hallintoneuvoston kokous oli 4. joulukuuta 2018.

Päätös perustui lakiin yleisradiosta, puoluelakiin sekä Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisiin ohjeisiin. Päätöksen perusteella arvonnan mukaisiin vaaliohjelmiin osallistuvat hallintoneuvoston päätöksentekohetkellä rekisteröidyt puolueet, joilla on useampi kuin yksi kansanedustaja tämän hetken eduskunnassa.

Hallintoneuvoston päätöksenteon jälkeen puoluerekisteriin merkitty puolueenne saa mahdollisuuden osallistua ja sitä kautta näkyvyyttä Ylen erityisissä vaaliohjelmissa mm. valtakunnallisissa vaalitenteissä, jotka järjestetään tv1:ssä ja Ylen Radio Suomessa 2. huhtikuuta 2019. Molempien tenttien kellonajat varmistuvat piakkoin.

Tämän lisäksi teidän kutsutaan mukaan alueellisiin tentteihin em. hallintoneuvoston päätöksen perusteella, mikäli teillä on ehdokkaita ao. alueen vaalipiirissä.

Muussa vaaleihin liittyvässä sisällössä noudatamme pelkästään toimituksellisia päätöksiä ja journalistisia periaatteita, joten aloitteellisuus, aktiivisuus ja kiinnostavuus saavat varmasti vastakaikua journalismissamme.”

Vastauskirjeestä käy ilmi, että hallintoneuvosto on tehnyt päätöksen, joka poikkeaa vaaliohjelmissa noudatetusta vakiintuneesta käytännöstä. Tähän saakka puolueet on jaoteltu vaaliohjelmissa eduskuntapuolueisiin ja eduskunnan ulkopuolisiin pienpuolueisiin. Kirjeen mukaan syrjintä koskisi toteutetun arvonnan lisäksi ainakin eduskuntapuolueiden puheenjohtajien vaalikeskusteluja.

On syytä epäillä, että hallintoneuvosto on edellä mainittua päätöstä tehdessään toiminut lainvastaisesti.

Oy Yleisradio Ab:n hallintoneuvoston tehtävät on määrätty Yleisradiosta annetun lain 6§:ssä. Niihin ei kuulu yksityiskohtainen puuttuminen ohjelmatoimintaan. Tämä on lakia laadittaessa pyritty nimenomaan välttämään.

Hallintoneuvoston päätös rikkoo saman lain 7§:ssä määriteltyjen julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tehtävien ensimmäistä kohtaa, jonka mukaan Yleisradion tulee ”tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia”.

Lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat saattaneet olla jäävejä tekemään päätöstä puolueiden oikeudesta osallistua vaaliohjelmiin. He edustavat hallintoneuvostossa niitä puolueita, joiden ehdotuksesta eduskunta on heidät hallintoneuvostoon valinnut. Tekemällään päätöksellä hallintoneuvoston jäsenet ovat evänneet kilpailevalta puolueelta oikeuden osallistua vakiintuneella ja tasapuolisessa tavalla vaaliohjelmiin.

Pyydän, että oikeusasiamies käsittelee kanteluni nopeasti, koska ratkaisulla saattaa olla vaikutusta Yleisradion vaaliohjelmiin.

Eduskunnassa 25.1.2019

Paavo Väyrynen