6
marras
2018
21

Valtioneuvoston oikeuskanslerille

Pyydän kunnioittavasti, että oikeuskansleri tutkii, onko oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen tulkinnut vaalilakia oikein, kun hän on katsonut, että Kansalaispuolue rp:n yhdistysrekisteriin merkityllä puheenjohtajalla on oikeus toimia puolueen asiamiehenä ja jättää vaaliviranomaisille hakemuksia ehdokkaiden asettamisesta kevään 2019 valtiollisiin vaaleihin, vaikka on oikeudellisesti kiistanalaista, kenellä on oikeus toimia puolueen nimenkirjoittajana.

Perustelut

Oikeuslaitoksen piirissä on käsiteltävänä useita juttuja, joissa käsitellään sitä, kenellä on oikeus toimia Kansalaispuolue rp:n nimenkirjoittajana.

Oulussa pidettiin 3.3.2018 kaksi keskenään kilpailevaa yhdistyksen vuosikokousta.

Klo 16.15 pidetyssä vuosikokouksessa puoluehallituksen jäseniksi valittiin Sami Kilpeläinen, Piia Kattelus ja Tuula Komsi.

Tätä kokousta on moitittu Helsingin käräjäoikeudessa. Eilen käräjäoikeus julisti pätemättömäksi siinä tehdyn päätöksen hallituksen valinnasta. Kokouksessa valitun hallituksen johto on ilmoittanut valittavansa käräjäoikeuden ratkaisusta.

Tässä kokouksessa tehdyt päätökset ovat olleet ja ovat täytäntöönpanokiellossa myös puolueen yhdentoista jäsenen 17.7.2018 nostaman mitätöimiskanteen perusteella.

Klo 11.30 pidetyssä vuosikokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin allekirjoittaneen lisäksi Seppo Hauta-aho ja Akseli Erkkilä. Allekirjoittanut valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Tätä kokousta ei moitittu, joten sen päätökset saivat 3.6.2018 lainvoiman. Tällä perusteella tein 4.6. Patentti- ja rekisterihallitukselle ilmoituksen yhdistyksen nimenkirjoittajan vaihtumisesta. PRH ilmoitti hyväksyvänsä muutoksen, ellei sille määräaikaan mennessä toimiteta käräjäoikeuden ratkaisua valintakokouksen päätöksen täytäntöönpanokiellosta.

Kilpeläisen nostaman mitätöimiskanteen perusteella kokouksessa tehdyt päätökset asetettiin toimeenpanopanokieltoon.

Jostakin syystä käräjäoikeus lähetti kanteen vastinetta varten Kilpeläisen itsensä johtamalle hallitukselle. Kattelus on sen puolesta yhtynyt Kilpeläisen kanteeseen. Me emme pyynnöistä huolimatta ole saaneet ainakaan toistaiseksi mahdollisuutta vastata kanteeseen, vaikka se koskee meidän järjestämäämme kokousta.

Kun käräjäoikeus ei ole vielä käsitellyt Kilpeläisen mitätöimiskannetta, esittämäni rekisterimerkinnän muutos yhdistysrekisteriin odottaa ratkaisuaan. Kysymys siitä, kenelle puolueen nimenkirjoitusoikeus yhdistysrekisterissä kuuluu, on siis ratkaisematta.

Kysymys Kansalaispuolueen nimenkirjoittajasta on käsiteltävänä myös hallinto-oikeudessa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi minulle 5. kesäkuuta oikeuden kutsua koolle puolueen ylimääräinen yleinen kokous uuden hallituksen valitsemiseksi. Kilpeläinen on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen, jonka odotetaan antavan ratkaisunsa vasta ensi huhtikuussa.

Vaikka Kilpeläisen johtaman puoluehallituksen valinta on ollut täytäntöönpanokiellossa, se on tehnyt päätöksiä ehdokkaiden asettamisesta eduskuntavaaleihin. Se aikonee jatkaa tätä toimintaa, vaikka käräjäoikeus on nyt julistanut hallituksen valintapäätöksen pätemättömäksi.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen antoi 25.9.2018 Ilkka-lehdelle haastattelun, jossa hän totesi, että Kilpeläisen johtamalla Kansalaispuolueella on juridiset oikeudet asettaa ehdokkaita ensi kevään vaaleihin. ”Puolueen puheenjohtaja ja nimenkirjoittaja on Sami Kilpeläinen, ja hänellä on oikeus antaa puolueen ehdokasasettelua koskevat määräykset.”, sanoi Jääskeläinen. (Ks. Ilkka 25.9.2018)

Näillä näkymin ensi kevään eduskuntavaaleihin käytäessä yhdistysrekisterissä puolueen nimenkirjoittajana on edelleen Kilpeläinen. Oikeusministeriön omaksuman tulkinnan mukaan hänellä olisi oikeus toimia puolueen vaaliasiamiehenä ja jättää ehdokashakemuksia, vaikka hänen johtamallaan hallituksella ei olisi oikeustoimikelpoisuutta ja vaikka kysymys nimenkirjoittajasta olisi PRH:ssa edelleen ratkaisematta.

Oikeusministeriön tulkinnan mukaan vaaliviranomaisilla ei vaalilain 35 §:n ja 183 §:n mukaan ole velvoitetta selvittää sitä, onko ehdokashakemukset laadittu laillisesti.

Vaalilain 32 §:n mukaan oikeusministeriön tulee ilmoittaa vaaliviranomaisille ne puolueet, jotka on merkitty puoluerekisteriin ja ne henkilöt, jotka ovat oikeutettuja kirjoittamaan puolueen nimen.

Oikeusministeriö ei vaalijohtajan antaman lausunnon mukaan katso asiakseen selvittää, onko puolueella mahdollisuus tehdä laillisia päätöksiä ehdokkaiden asettamiseksi ja onko rekisteriin merkityllä henkilöllä kiistaton oikeus toimia nimenkirjoittajana.

Vaalilain selventämiseksi olen tehnyt eduskunnassa lakialoitteen sen 32 §:n täydentämiseksi.

Perustelen aloitetta näin:

”Voimassa oleva vaalilaki tekee mahdolliseksi sen, että yhdistysrekisterissä puolueen nimenkirjoittajana voi olla henkilö, joka on valittu tehtäväänsä yhdistyslain vastaisesti tai jopa rikollisia menettelytapoja käyttäen. Tällöin hänellä on oikeus toimia puolueen asiamiehenä ja jättää ehdokashakemuksia, joita ei ole puolueen sääntöjen mukaisesti käsitelty.”

Puolueiden sisäisen kansanvallan ja niiden jäsenten oikeusturvan takaamiseksi esitän aloitteessani, että vaalilain 32 §:ään otettaisiin määräys, joka velvoittaa oikeusministeriön selvittämään vaaliviranomaisille myös sen, onko rekisteriin merkityllä puolueella oikeustoimikelpoinen hallitus.

Aloite on lähetekeskustelussa eduskunnan 15.11. pidettävässä täysistunnossa. Sitä tuskin ehditään käsitellä niin nopeasti, että lain muutos ehtisi tulla voimaan ennen eduskuntavaaleja.

Pyydän, että oikeuskansleri viipymättä selvittää, onko vaalijohtaja edellä mainitussa lausunnossaan tulkinnut vaalilakia oikein. Pyydän oikeuskansleria myös ottamaan kantaa siihen, voiko yhdistyslain vastaisia menettelyjä käyttäen asemansa nimenkirjoittajana säilyttänyt henkilö toimia puolueen vaaliasiamiehenä ja jättää vaaliviranomaisille hakemuksia ehdokkaiden asettamisesta.

Ratkaisulla on kiire, sillä ehdokkaiden asettaminen ensi kevään valtiollisia vaaleja varten on jo meneillään.

 

Helsingissä 6.11.2018

Paavo Väyrynen

kansanedustaja