12
touko
2018
10

Mielikuvapolitiikkaa vai aatteellista tahtopolitiikkaa?

Mikael Jungner valaisi eilisessä Uuden Suomen blogissaan Liikkeen luonnetta ja tavoitteita. Kirjoitus antaa mahdollisuuden verrata sitä toiseen uuteen kansalaisliikkeeseen, Kansalaispuolueeseen.

Jungner kirjoittaa Liikkeen tavoitteista ja arvoista.

”Tavoitteet” ovat pitkälti samat kuin Kansalaispuolueen.

  1. Liikkeen tavoitteena on luoda uusi tehokas tapa jolla ihmiset voivat vaikuttaa suoraan kansanedustajan tekoihin.

Kansalaispuolue on suoraan demokratiaan perustuva parlamenttipuolue, jonka osittaisina esikuvina ovat Italian viiden tähden liike ja Britannian konservatiivinen puolue. Puolueen politiikasta päättävät kansan vaaleilla valitsemat parlamentaarikot, eikä sillä ole hierarkista rakennetta. Puolueella on noin 3000 kannatusjäsentä, joiden kanssa ylläpidetään tiivistä yhteyttä sähköpostin ja Facebookin välityksellä. Yhteys kansanedustajaan avautuu, kun palaan kesäkuussa eduskuntaan.

  1. Liike luo väylän, jolla kiinnostunut voi olla ehdolla vaaleissa kuulumatta puolueeseen.

Kansalaispuolue kokoaa yhteen samanmielisiä ihmisiä yli puoluerajojen ja sitoutumattomien suomalaisten keskuudesta. Puolueen ehdokkaaksi voivat tulla sellaiset sekä sitoutumattomat että muiden puolueiden jäsenet, jotka hyväksyvät puolueen säännöt ja tavoitteet.

  1. Liike kääntää keskustelua politiikassa enemmän dialogin suuntaan.

Tämäkin tavoite on yhteinen. Puolueet ovat kehittyneet keskusjohtoisiksi organisaatioiksi, joiden sisällä ei käydä aitoa keskustelua arvoista, aatteesta ja tavoitteista. Edustuksellinen demokratia ei toimi, kun eduskunnassa ei edes keskustella monista sellaisista tärkeistä asioista, joilla on kansan keskuudessa laaja kannatus. Valtavirran kanssa ristiriidassa olevat mielipiteet tukahtuvat puolueiden sisälle.

Suurin Liikkeen ja Kansalaispuolueen välinen ero liittyy erilaiseen näkemykseen poliittisen toiminnan perusluonteesta. Kysymys on siitä, toteutetaanko aatteellista tahtopolitiikkaa vai mielikuvapolitiikkaa.

Jungner kirjoittaa, että liike tarjoaa digitaalisen alustan suoraan vuorovaikutukseen kansalaisten ja poliittisten päättäjien välillä. Hän lupaa, että kesällä he tuovat keskusteluun Liikkeen tavoitteita. Ajatus on, että Liikkeen tavoitteet eivät tule perustajilta vaan ne syntyvät nettikeskustelussa.

Jungner jatkaa:

Liikkeen neljä arvoa eivät ole ohjelma. Ne ovat pienin yhteinen nimittäjä. Jos siis joku on sitä mieltä, että ilmastonmuutos ei ole totta, tai että sosialismi on markkinataloutta ja yrittäjyyttä parempi keino ohjata yhteiskuntaa, Liike ei ole oikea paikka toimia. Jotta syntyy dialogia, on oltava joitakin yhteisiä arvoja.”

Liikkeen arvot ovat hyvin yleisellä tasolla. Lähes kaikki voivat ne hyväksyä. Niiden pohjalta syntyy todennäköisesti poliittista valtavirtaa myötäileviä ohjelmallisia tavoitteita ja sitä tukevaan mediajulkisuuteen nojautuvaa mielikuvapolitiikkaa.

Kansalaispuolueen arvot ja tavoitteet on määritelty säännöissä. Niiden avulla se pyrkii muuttamaan politiikan suuntaa.

Arvot:

”Kansalaispuolue on edistyksellinen voima, joka nojautuu henkisiin, hengellisiin ja yhteisöllisiin arvoihin. Se toteuttaa tervettä talouspolitiikkaa ja pyrkii rakentamaan tasa-arvoista ja hajautettua ihmisyyden yhteiskuntaa.”

Tavoitteet:

”Kansalaispuolue puolustaa maamme itsenäisyyttä ja puolueettomuutta. Tämä edellyttää Euroopan unionin kehittämistä itsenäisten valtioiden liittona ja maamme säilymistä sotilaallisesti liittoutumattomana, puolueettomana maana.

Kansalaispuolue edistää kansainvälistä yhteistyötä ja tukee kiistojen rauhanomaista ratkaisemista. Puolue pyrkii lujittamaan pohjoismaista yhteistyötä ja edistämään vakautta ja luottamusta erityisesti Suomen lähialueilla.

Kansalaispuolue on aktiivinen ihmiskuntapolitiikassa. Se toimii köyhyyden poistamiseksi ja ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistämiseksi sekä Suomessa, Euroopassa että kaikkialla maailmassa.

Kansalaispuolue vastustaa keskittävää metropolipolitiikkaa, joka on vahingollista sekä pääkaupunkiseudulla asuville että maakuntakaupunkien ja maaseudun ihmisille. Puolue kehittää tasapuolisesti koko Suomea.”

Näillä arvoilla ja tavoitteilla on laajaa kannatusta sekä eri puolueiden jäsenten ja kannattajien että sitoutumattomien suomalaisten keskuudessa. Näitä samoin ajattelevia Kansalaispuolue pyrkii kokoamaan yhteen Suomen poliittisen suunnan muuttamiseksi aatteellisen tahtopolitiikan avulla.

Bloginsa lopussa Jungner kirjoittaa vielä Liikkeen kolmannesta tavoitteesta, poliittisen dialogin aikaansaamisesta.

Kansalaispuolue on siihen valmis. Tärkein päämäärämme on yhteinen: parantaa Suomen poliittisen järjestelmän kansanvaltaisuutta ja toimivuutta. Toivon, että saamme aikaan keskustelutilaisuuksia, joissa voimme kehittää yhteisiä tavoitteita ja  yhteistyötä niiden edistämiseksi.