9
maalis
2017
13

Terve Helsinki -ohjelma

Kansalaisliike ”Terve Helsinki” tarjoaa Helsingin kuntavaaleissa vaihtoehdon valtapuolueiden politiikalle. Meidän kahdeksantoista ehdokastamme ovat sitoutumattomina Kristillisdemokraattien listalla.

”Terve Helsinki” -liikkeellä on omat tunnukset ja oma vaalityö. Luottamustehtävät on sovittu jaettaviksi äänimäärien suhteessa. Äänestäjät tietysti ratkaisevat, ketkä tulevat valituiksi valtuuston jäseniksi.

Meidän ”Terve Helsinki” -liikkeen ehdokkaiden yhteisenä tavoitteena on, että kotikaupunkimme keskittyy alueellaan jo asuvien ihmisten – sekä kantasuomalaisten että maahanmuuttajien – olojen ja elämän laadun kohentamiseen. Varoja ei pidä tuhlata vahingolliseen keskittävään metropolipolitiikkaan, jolla Helsingin seudulle pyritään haalimaan satoja tuhansia uusia asukkaita Suomen maakunnista ja ulkomailta.

Asutuksen keskittäminen Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle kohottaa elinkustannuksia, huonontaa elinympäristöä ja ilman laatua, heikentää turvallisuutta, pahentaa liikenneruuhkia ja lisää meluhaittoja. Investoinnit väestönkasvua lisääviin hankkeisiin johtavat siihen, että alueella jo asuville ihmisille välttämättömien palvelujen kehittämistä laiminlyödään.

Täydentävä ja uudisrakentaminen pitää sovittaa yhteen Helsingin arvokkaiden luonto- ja kulttuuriympäristöjen kanssa. Haluamme mm. säilyttää Malmin lentokentän ilmailukäytössä. Alue riittää lisäksi sekä virkistyskäyttöön että asuntojen rakentamiseen.

Helsingin asuntotuotanto on suunnattava ensi sijassa kantakaupungin täydennysrakentamiseen mm. muuttamalla liike- ja ullakkotiloja asumiskäyttöön. Asuntoja on rakennettava ensi sijassa hyvien joukkoliikenneyhteyksien piirissä oleviin kaupunginosiin. Raide-Jokerin tarjoamat mahdollisuudet tulee hyödyntää.

Sen sijaan että Helsingin kaupungin alueelle pyritään saamaan jopa 250 000 uutta asukasta, seutukunnan asuntorakentamista on pyrittävä suuntaamaan pääkaupunkiseudun muihin kuntiin. Sekin on mitoitettava koko maan tervettä kehitystä tukevaksi.

Valtion ja kaupunkien miljardi-investointeja Länsimetroon ja Kehärataan perusteltiin nimenomaan sillä, että niiden varteen saadaan rakennetuksi runsaasti asuntoja. Nämä investoinnit on pyrittävä hyödyntämään. Matkustajamäärien lisäämisen avulla voidaan parantaa Kehäradan ja Länsimetron liikenteen kannattavuutta.

”Terve Helsinki” -liike puuttuu myös epäterveisiin kytköksiin yritysten ja kuntapäättäjien välillä.

Oikeusministeriössä on vireillä korruption vastainen strategia. Korruption keskeisiä riskialueita ovat rakennusala, julkiset hankinnat, tarjouskilpailut ja yhdyskuntasuunnittelu.

Keskittävää metropolipolitiikkaa ajavat erityisesti ne rakennusliikkeet ja muut yritykset, jotka hyötyvät väestön keskittymisestä suurkaupunkeihin. ”Terve Helsinki” -liike edellyttää, että kuntavaalien jälkeen selvitetään yritysten taloudelliset kytkökset puolueisiin ja ehdokkaisiin.

”Terve Helsinki” -liike haluaa kehittää pääkaupunkia siten, että se tukee koko Suomen tervettä kehitystä.

”Terve Helsinki” -liike

 • pyrkii parantamaan kaupunkilaisten elintasoa ja elämän laatua,
 • korostaa toiminnassaan henkisiä, hengellisiä ja yhteisöllisiä arvoja,
 • haluaa kehittää Helsinkiä panostamalla pääkaupungin laadulliseen kasvuun,
 • tahtoo nopeuttaa digitalisaatiota kaupungin hallinnossa ja palveluissa,
 • pyrkii kohottamaan Helsingin taiteen, tieteen ja korkeimman opetuksen johtavaksi keskukseksi koko Itämeren alueella,
 • haluaa kasvattaa tukea ammattitaiteilijoille ja kansalaisten taideharrastuksille,
 • pyrkii lisäämään taideopetusta kouluissa ja muissa oppilaitoksissa,
 • tahtoo edesauttaa lasten ja nuorten urheiluharrastuksia,
 • haluaa hajauttaa päätöksentekoa Helsingin omaleimaisiin kaupunginosiin,
 • ei hyväksy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laajaa yksityistämistä, vaan haluaa säilyttää kunnilla oikeuden tuottaa sote -palveluja
 • vaatii, että Helsinki siirtyy nopeasti uusiutuvaan energiaan,
 • edellyttää, että Helsinki omalta osaltaan toimii hallitun maahanmuuttopolitiikan toteuttamiseksi,
 • ei kannata suurmoskeijan rakentamiseen Helsinkiin; eri uskontosuunnilla tulisi olla erilliset pyhätöt,
 • kannattaa kunnallisia kansalaisaloitteita ja
 • vaatii kunnallisten kansanäänestysten järjestämistä periaatteellisesti tärkeistä ratkaisuista.